Presentació

El Servei de Convivència, Diversitat i Cicle de vida (SCDCV), dins l’Àrea d’Igualtat i Sostenibilitat Social, promou polítiques públiques adreçades a la reducció de les desigualtats -especialment els eixos d’igualtat i diversitat cultural i generacional- i la promoció de la convivència com a pilar de pobles i ciutats cohesionats. Des d’un enfocament transversal, dona suport a l’impuls de les polítiques d’acollida i ciutadania intercultural, accions per la igualtat de tracte i la no-discriminació, el foment de la inclusió social, la convivència i el dret a la ciutat, amb especial atenció a la mediació ciutadana, i la promoció de polítiques de cicle de vida (infància, adolescència i persones grans).

Aquestes polítiques es caracteritzen per:

Garantir la igualtat i l’equitat
Lluitar contra la discriminació
Promoure la inclusió i evitar l’exclusió social
Reconèixer la diversitat
Promoure la convivència i el dret a la ciutat
Aportar l’enfocament interseccional a les polítiques públiques

La transformació i la innovació de l’acció política i tècnica són els principis que regeixen l’acompanyament que el Servei ofereix als ens locals de la província de Barcelona a través de suport econòmic, tècnic, de formació i sensibilització.

La col·laboració amb el tercer sector i el món acadèmic esdevé una aliança natural per a la co-producció de coneixement i la millora contínua dels recursos i serveis prestats, avançant conjuntament cap a la millora de la qualitat de vida de les persones i l’assoliment dels compromisos de les agendes globals per al desenvolupament social, ambiental i econòmicament sostenible del territori.

Concretament, les fites establertes per l’Agenda 2030 per al Desenvolupament sostenible són el full de ruta a seguir pel Servei en l’assoliment de societats més justes, igualitàries i no-discriminatòries.